Malý návrat do minulosti, ve velkém nahrávacím studiu se Spolektivem

Ve skupině Spolektiv jsem hrál několik let na baskytaru. Vydali jsme CD a dali jsme si krátkou pauzu. Ta se protáhla na 18 let. To už je minulost. Teď hrají znovu a já mám Bohemiano.

Je to zvláštní pocit sejít se znovu po letech s muzikanty, s nimiž jste kdysi hráli. Zajímavé je, že i když se naše cesty rozešly, ve chvíli, kdy začneme znovu hrát to všechno funguje jakoby žádná pauza (4 a 18 let) nikdy nenastala.

Prostě parádní koncert, který je zaznamenaný a bude se vysílat. Kdy? To dám včas vědět.

Středa, 10. 10. 2018 živá nahrávka ve velkém nahrávacím sále českobudějovického Českého rozhlasu na 106,4 FM.


In Spolektiv, I played for bass for several years. We released the CD and gave a short break. It stretched for 18 years. That’s the past. Now they play again and I have Bohemiano.

It’s a strange feeling to reunite after years with the musicians you once played with. Interestingly, even though our paths broke away, when we start playing again everything works as if no break (4 and 18 years) has never happened.
Just a great concert that is recorded and will be broadcast. When? I’ll let you know in time.
Wednesday, 10. 10. 2018 live recording in a large recording room of Český Budějovický Český rozhlas 106,4 FM.

Co chystáme…

V posledních dnech se stále častěji zavírám doma do pracovny (studia), abych si nahrál základní stopy svých písní. Ano, chystám už profesionální nahrávky.

První vize byla natočit tak jednu, dvě věci jen tak zkusmo na singl… No, už pracuji na páté… písničky budou nejen s kytarou, ale i se zvukem doprovodné kapely. A tou bude BOHEMIANO.

Zatím všechny nástroje zvládám sám, ale už domlouvám hosty, resp. členy studiového sdružení. Hlavička Bohemiano ale bude fungovat i poté.

———–>>

In recent days, I have been getting closer to my home at the studio to record the basic tracks of my songs. Yes, I’m going to make professional recordings.

The first vision was to make one or two things just try a single … Well, I’m working on the fifth … the songs will not only be with the guitar but also with the sound of the accompanying band. And that’s BOHEMIANO.

Meanwhile, I can handle all the tools myself, but I’m already talking to the guests, respectively. members of the studio association. But the Bohemian head will still work.